Bục tượng Bác Hồ LTS 04

2,200,000.00 

Bục tượng Bác Hồ LTS 04 có thiết kế hình ngọn đuốc. Sản phẩm chia thành 3 cấp, mặt trên bằng phẳng để tượng Bác, giữa trang trí đài hoa sen.